Sketches

Thursday, 15 February 2018

Rosamunda
Rosamunda
Als een reiziger, na drie dorstige dagen trekken door stoffige vlaktes, eindelijk de poorten van de stad ziet, met daarachter de vele op elkaar gestapelde torens met kleurrijk versierde balkons, dan.......
.... ontdekt hij dat elke toren een eigen functie heeft. Een bazaartoren, een herberg, een goudsmederij. De bovenste toren herbergt de bibliotheek. Daarin ....
.... zal hij, evenzeer dorstig van de reis als hunkerend naar kennis, zich kunnen laven aan de boeken, de oude manuscripten, de in verguld leer gebonden folianten, de slordig gedrukte stencils, de half verweerde paperbacks, en naar oud parkament ruikende atlassen, zich lui vleiend in eindeloze kasten, verbonden door trappen en balkons, door bruggen en wenteltrappen. Maar als hij dan deze werken opent ....
.... die hem met een glimlach door de oude bibliothecaris zijn aangereikt ontdekt hij dat op de eerste bladzijde van elk boekwerk een afbeelding van een roos prijkt. Hij vraagt de bibliothecaris naar de betekenis daarvan. De man kijkt verbaasd en ....
.... zal zeggen: "Maar mijnheer, de roos, dat is toch het begin en het eind van alles?". "Waar U een boek ziet, zie ik de dicht beschreven bladeren van de roos". "waar U de zoete parfum van een jonge ontluikende vrouw ruikt, ruik ik de frisheid van de roos". "Waar U de stad .....
.... ziet, zie ik de compositie van de bloembladeren van de roos. Dat was ook het model waarnaar onze stichters deze stad destijds gebouwd hebben".
Hierna verliet ik welgemoed deze stad genaamd Rosamunda, benieuwd naar wat de volgende stad, Tulipa, mij te bieden zou hebben.

Verhaal door Rene Fijten en Clemens Maasen.

When a traveller, after walking three thirsty days through dusty highlands, finally reaches the gates of this city, admiring the many stacked towers decorated with colourful balconies, then...
... he will realise that each tower has a function of its own. The Bazaar tower, a guesthouse highrise, a goldsmith. The highest tower houses the library. There.....
... he will, as thirsty from the travels as thirsty for knowledge, be able to submerge in all the books, the old manuscripts, the foliants bound in gilded leather, the faded stencils, the worn paperbacks, the atlases smelling of ancient parchment, all lazily reclining in endless rows of cabinets, connected by staircases and balconies, catwalks and spiral staircases. But after opening these books....
.... which are handed to him by the old librarian, he will realize that each first page of each book will show the image of a rose. He asks the librarian to its meaning. The man looks genuinely puzzled and... 
.... exclaims: "but Sir, the Rose, wouldn't you agree that it represents the beginning and end of everything?" "Where you see a book, I see the densely lettered leaves of the Rose." "Where you smell the sweet perfume of a young budding woman, I smell the freshness of the Rose!". "Where you see the city"....
.... "I see the intricate composition of the petals of the Rose. That was the model after which our founders built this city." After this explanation I good humouredly left this town called Rosamunda, curious what the next city, Tulipa, would offer.

A story by Clemens Maassen and me. I started with the first sentence, and Clemens did the second, etc. It slowly evolved into a Calvino type of story, neither of us knew where it would lead.....

2 comments:

Michael Lukyniuk said...

Great story. It's also got some of the atmosphere of Stephen King's The Dark Tower. Your illustration nicely incorporates the theme of the rose. I can see you are having fun!

Rene Fijten said...

Thanks Michael. I am not familiar with the Stephen King story, but you say so.... :)